1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys, jota näissä säännöissä kutsutaan yhdistykseksi ja sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimialue Varsinais-Suomi.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on:
·    toimia tietotekniikan parissa työskentelevien tai siitä kiinnostuneiden yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Varsinais-Suomen alueella.
·    edistää tietotekniikan toimialalla yhteistyötä
·    tukea jäsentensä ammatillista kehitystä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
·    järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä tutustumis-käyntejä ja muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa
·    osallistuu tutkimus- ja kehitystyöhön
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa siihen osallistuville voittoa eikä sen toiminta voi muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 § Jäsenyyttä koskevat määräykset
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö ja yksityinen henkilö, joka on perehtynyt tietotekniikkaan tai on siitä kiinnostunut. Henkilö voi olla

1. perusjäsen
2. opiskelijajäsen, jos henkilö on jäsenmaksuhetkellä todistettavasti päätoiminen opiskelija
3. työtön jäsen, jos henkilö on jäsenmaksuhetkellä todistettavasti työtön tai työtön työnhakija
4. eläkeläisjäsen, jos henkilö on jäsenmaksuhetkellä todistettavasti eläkeläinen
5. perhejäsen, jos henkilö jäsenmaksuhetkellä todistettavasti asuu samassa taloudessa jäsenen tai Tietotekniikan liitto ry:n jäsenen kanssa

Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen johtokunta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä johtokunnan päätöksellä, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaperiaatteita.

5 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

6 § Yhdistyksen kokoukset ja äänivallan käyttö
Kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttää yhteisön siihen laillisesti valtuuttama edustaja.

7 § Koolle kutsuminen
Yhdistys kutsutaan koolle jäsenille johtokunnan toimesta vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella. Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaan koollekutsuttu. Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/10 yhteisöjäsenistä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on yhdistyksen johtokunnalle toimitettu.

8 § Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun 20. ja joulukuun 20. päivien välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1.    kokouksen avaus
2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5.    esitetään johtokunnan ehdotus jäsenmaksuiksi sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio;
6.    vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus, toimintasuunnitelma ja talousarvio;
7.    valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet;
8.    valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä;
9.    valitaan yhdistyksen edustaja Tietotekniikan Liitto ry:n kokouksiin;
10.    käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti lokakuun 20. päivään mennessä saatettu syyskokouksen käsiteltäväksi.

9 § Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmikuun 20. ja maaliskuun 20. päivien välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1.    kokouksen avaus;
2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5.    esitetään johtokunnan toimintakertomus, yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
7.    käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti tammikuun 31. päivään mennessä saatettu kevätkokouksen käsiteltäväksi.

10 § Päätöksenteko
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa.

11 § Johtokunta
Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-8 muuta jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Johtokunnan jäsen ei ole vaalikelpoinen kolmen peräkkäisen toimikauden jälkeisenä vuonna. Hänet voidaan kuitenkin valita puheenjohtajaksi, ellei hän ole tässäkin tehtävässä toiminut kolmea peräkkäistä kautta.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, osallistuu kokoukseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12 § Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa johtokunta kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja johtaa yhdistyksen toimintaa. Johtokunta voi asettaa yhdistykselle toimikuntia, joiden tehtävät, kokoonpanon ja toimivallan se määrää. Johtokunta on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle sihteerin ja muita toimihenkilöitä.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan määräämä johtokunnan jäsen, kaksi yhdessä tai joku heistä johtokunnan siihen määräämän toimihenkilön kanssa. Johtokunta voi valita yhden tai useamman toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

14 § Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

15 § Tilintarkastus
Tilit sekä johtokunnan laatima toimintakertomus sekä tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun 31. päivään mennessä annettava yhdistyksen tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkistamista varten.
Tilintarkastajien tulee helmikuun 20. päivään mennessä antaa johtokunnalle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

16 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään sääntömääräisessä tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta tiedotetaan Tietotekniikan Liitto ry:n hallitukselle.

17 § Yhdistyksen purkaminen ja Liitosta eroaminen
Päätökseen, joka tarkoittaa yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden ja enintään kuuden kuukauden kuluessa pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.
Yhdistys voi erota Tietotekniikan Liitto ry:n jäsenyydestä, jos 4/5 yhdistyksen kokouksen äänioikeutetuista osanottajista kahdessa vähintään kuukauden ja enintään kuuden kuukauden kuluessa pidettävässä yhdistyksen kokouksessa tätä kannattaa.

18 § Varojen luovutus
Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat viimeisen yhdistyskokouksen päätöksen mukaan rekisteröidylle oikeuskelpoiselle yhdistykselle, jonka tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on tätä tarkoitusta lähellä.

19 § Muut määräykset
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Päivitetty 21.4.2012